ஸ்டிக்கர் பொட்டு | Stikker pottu


சந்தனனமும் விபூதியும்
சங்கமம் கண்ட நெற்றிக்கு
சலித்து விட்டது.

ஒட்டிக் கொண்டது
ஸ்டிக்கர் பொட்டு.

No comments:

Post a Comment