வாழ்த்துக்கு நன்றி | Vaalthukku nandri

வாழ்த்துக்கு நன்றி | Vaalthukku nandri

inbox
Inbox Mail

வாழ்த்து மடல் அனுப்ப
விசைப்பலகைக்கு உத்தரவிட்டு
விரல் தொட்டு விழியால் நோக்கி
விரைந்து என் உள்பெட்டி அடைய செய்து 
என்னை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்திய 
உங்கள் நல் இதயத்திற்கு நன்றி!