என் காதலியின் பாத அழகு
உன் இதழ்கள்
 பேசும் வார்த்தையை விட 
உன் காதணிகள்
 பேசும் கவிதை மிக அருமை!

ரசிக்க முடியாமல்
உன் பாத அழகில் 
மயங்கி கிடக்கிறது 
உன் வெள்ளி கொலுசுகள்.

No comments:

Post a Comment