காதல் கற்பித்த பாடங்கள்
நான் ரசிக்க கற்று கொண்டேன்
உன் கண்கள் பூக்கள் ஆனதால்!

இசையின் வலிமையை புரிந்து கொண்டேன் 
உன் மௌனங்கள் சங்கீதம் படிப்பதினால்!

நடனம் ஆட கற்று கொண்டேன்
உன் காதணிகள் நடனம் ஆடுவதால்!

படிக்க கற்று கொண்டேன் 
உன் இருவரி இதழ்கள் என் திருக்குறள் ஆனதால்!

உன் காதலை புரிந்து கொண்டேன்
நீ விட்டு கொடுக்கும் தருணத்தால்!


No comments:

Post a Comment