மழலையும் கடவுளான பின்னனிபத்து மாதம்
  தவமிருந்து பெற்றதால்
பெற்றவளுக்கு
குழந்தைகள் அளிக்கும் 
உலகின் உயர்ந்த வரம் - அன்னை!
மழலையும்
கடவுளான பின்னனி
 இதுதானோ!

No comments:

Post a Comment