சிறகுகள் இல்லா தேவதை!

என் அன்பு காதலியே!

உன் பெயர் மட்டும் 
தெரிந்து இருந்தால் 
எனது கவிதையின்
அனைத்து வரிகளிலும் 
எதுகை மோனையாக 
உனது பெயரின் எழுத்துக்களே
அமைந்திருக்கும்!

பெயர் தெரியாத
என் அழகு செல்லத்திற்கு 
நான் வைத்த பெயர்
என்ன தெரியுமா?


சிறகுகள் இல்லா தேவதை!

No comments:

Post a Comment