நீர்த்துளிகளின் போராட்டம்
உன் காலை குளியலில்
உன் தேகத்தோடு தீண்டி விளையாடும்
நீர்த்துளிகள்
புவி ஈர்ப்பு விசைக்கெதிராய் 
போராட்டம் நடத்த 
திட்டம் தீட்டி இருக்கிறதாம்.
அவை புவியை நோக்கி
கீழிறங்குவதால்!

No comments:

Post a Comment