கோயில் புறா
உன் இதயமே
கோயில் என்று 
சுற்றி வரும் 
இந்த கோயில் புறாவிற்கு 
இதயத்தில் இடம் ஒன்று 
கொடுக்க கூடாதா?

No comments:

Post a Comment