காதல் தூதுவன்
நம் காதல் சண்டையில் 
உனக்கும் எனக்கும் 
பல நேரங்களில் 
சமாதன தூதுவனாய்
சிகப்பு ரோஜா!

No comments:

Post a Comment