சிட்டு குருவிஉங்களது கைபேசியின்
கைபேசியின் கைகளுக்குள் 
மாட்டி கொண்டது 
எங்களது உயிர் அலைகளே!

No comments:

Post a Comment