ஹைக்கு கவிதை
காகிதத்தை எழுத்தால்
அழகுபடுத்தும் கலை 
காதல் கவிதை!

No comments:

Post a Comment