அலட்சியம்"அலட்சியம்" அல்லாத வாழ்வை 
நான் வாழ வேண்டும் என்று
தமிழின் முதல் உயிர் எழுத்தாம்
"அ" வை கூட புறக்கணித்தேன்!
என் வாழ்கையின் லட்சியத்திற்காக!

No comments:

Post a Comment