நான் காதல் திருடன் அல்ல
நான் கொடுத்த ரத்தம்
அவள் உடம்புக்குள் மட்டும் 
ஊடுரவ வில்லை!

அவளின் இதய துடிப்பாய்
லப் டப் எனும் சங்கீதத்துடன் 
அவளுடனே இருப்பேன்!

நான் தானாக ரத்தம் கொடுக்க
முன் வந்ததால் 
இது ரத்த தானமும் அல்ல!

அவள் இதயத்தை திருடியதால் - நான் 
காதல் திருடனும் இல்லை! 

No comments:

Post a Comment