நியுட்டன் காதல் விதி | newton love poet


ஒவ்வொரு வினைக்கும்
சமமான எதிர்வினை உண்டு!
உன் கருவிழிகளுக்கு சொல்லி விடு!

No comments:

Post a Comment