கண்ணாடி முகம் | Kannadi Mukam

Mirror
Kannadi Mukam
உன் முகம் தினம் கண்டு 
தன் முகம் தினம் பார்த்தது
உன் வீட்டுக் கண்ணாடி!

No comments:

Post a Comment