நீங்காத நினைவுகள் | neenkaatha ninaivukal


\
இருள் கொண்ட இரவுகள் துயர் கூட்ட
துடிக்கும் இதயத்தில் துளி இடம் இல்லை 
தினம் ஒரு துயர்தனை சேர்த்து விட!
என்றும் உன் நினைவுகளோடு!!!

No comments:

Post a Comment