உதட்டுச் சாய வேண்டுகோள்


இதழ் உதிர்த்த வார்த்தைகளை 
இதழோடு நீ ஒட்டிச் சென்றால் 
காலி இதயத்தோடு கவி எழுதினால் 
என் கவிதை  எப்படி சுகம் பெறும் ?
உதட்டுச் சாயத்திற்கு வேண்டுகோள் !

No comments:

Post a Comment