மழை மொட்டுக்கள் | malai mottukkal


காய்ந்த முள்ளின் நுனியில் 
மலர்ந்து விட்டன 
மழைத் துளையின் மொட்டுக்கள்!

No comments:

Post a Comment