வெள்ளை நதி | White river


வளைந்து நெழிந்து மண் நோக்கி வந்து
சில நொடிகளில் மறைந்து போன 
வெள்ளை நதி அந்த சில மின்னல்கள்!

No comments:

Post a Comment