ஹைக்கூ - மூச்சு | haikoo breath

உன் வீடு நான் தாண்ட 
உள்முச்சு வெளிமூச்சு வாங்க 
உணர்ந்து கொண்டேன்!
மருத்துவரின் மகள் நீ என!

No comments:

Post a Comment