மழலைப் பேச்சு

மழலைப் பேச்சு

மழலைப் பேச்சு 
சில நேரங்களில் புரிவதில்லை
என் காதலியின் முனுமுனுப்பு.

1 கருத்து: