தளிர் விட்ட ரோஜா செடி


இலையின் நுனியில் 
இறந்து போன மழைத்துளி 
உயிர் பெற்று உறவாடுகிறது.
தளிர் விட்ட ரோஜா செடி!

No comments:

Post a Comment