பூவே பூச்சூட வா


நீ வந்து செல்லும் பாதையில் 
நடைபாதை பூக்களாக 
உனக்காக பூத்திருக்கிறேன்!
உதிராமல் காத்திருக்கிறேன்!
பூவே ! பூச்சூடிடு !

No comments:

Post a Comment