கடந்து வந்த பாதை

ஜன்னலோர இருக்கை
உரசிய குளிர் காற்று 
நினைவில் முன்னால் காதலி

பிரிந்து வந்த குடும்பம்
சேர்த்து வைத்த ஊதியம்
நகரத்தை நோக்கி பயணம் 

அழகும் அறிவும் சேர்ந்த 
கன்னி இளமை அருகில் 
அனுபவமும் அறிவும் சேர்ந்த 
வயதான முதுமை எதிரில்

வளைவுப் பாதையில்
வளைந்து கொடுத்த ரயில் 
வரையப்பட்ட கன்னி இடை

அழுது கொண்டிருந்த குழந்தை 
ஒரு நாள் தொட்டில் 
ரயில் இருக்கை நடுவில் 

இரவு நேரச் சூரியனாய் 
ரயில் பெட்டி விளக்கு
பகல் நேர நிழலாய் 
தொடர்ந்து வந்த 
தொடர் வண்டி நிழல்கள்

நடைமேடையில்
பாதங்கள் பட 
கண்களில் தெரியவில்லை 
நினைவில் தெரிகிறது 
கடந்து வந்த பாதை
முன்னோக்கிச் செல்லும் ரயிலில்!

No comments:

Post a Comment