அம்மா அளித்த வரம் | Amma alitha varam

Mother


அம்மா என்று எழுதியவுடன்
நானும் மாறி விட்டேன்.
தலை சிறந்த கவிஞனாய்!

No comments:

Post a Comment