கருவிழிகள் | Karuvili


பாலில் விழுந்த கருவண்டு  
உனது  கருவிழிகள் 
தொட்டுத்தூக்க முயற்சித்து   
தோல்வியைத் தழுவுகிறது!
உனது கண் இமைகள்.

No comments:

Post a Comment