பசுமை இலைகளாய் - ஹைகூ


பட்டு போன மரத்தில்  
பசுமை இலைகள் 
பச்சைக் கிளி கூட்டம்

No comments:

Post a Comment