எறும்புக் கூட்டம் | Erumbu koottam

erumbu
Erumbuk koottam

மெல்லென நடை பயிலும் 
பாவையின் பின் நடக்கும் 
காளையின் நடைக்கு ஒப்ப 

மேவிய ஒலி எழுப்பி 
முன் செல்லும் வண்டி தொட்டு 
பின் செல்லும் பெட்டி போலும் 

அழித்திடும் தன்மை கொண்ட 
ஆயுதம் தோளில் தாங்கி செல்லும்
ஆண் மக்கள் படையைப் போல

இன்பமாய் ஒலித்த மணி 
இசையென கேட்ட நொடி 
ஒன்றினை ஒன்று தொட்டு
ஓடிடும் பள்ளி பிள்ளை யொத்து

காரது கறுத்ததாலே 
கவ்விய இரை வாய் தாங்கி 
முன்னொன்று முந்தி செல்ல 
பின்னொன்று அதை தொடர்ந்து 
சிற்றுடல் தனை கொண்டு 
சீரிய பயணம் செய்யும் 
சின்னஞ்சிறு  எறும்பின் கூட்டம்
தன் இடம் சேர வேண்டி 
தாரையாய் சென்றது காண்!


1 கருத்து: