வறுமையின் விலை...


வறுமை  சில நேரங்களில்
வீதியில் விலை போகிறது
விபச்சாரி

No comments:

Post a Comment