கவிதை பேசும் காதணிகள்...

கவிதை பேசும் காதணிகள்...

ஒற்றைக் கால் பூக்கள் 
தலையாட்டி கவிதை பேசுகிறது.
என்னவளின் காதணிகள்!