நீ பேசும் வார்த்தைகள் 
என் செவிகளுக்கு  எட்டவில்லை 
கண்களுக்கு எட்டியது.
நீ கண்களால் பேசுவதால்!

1 comments:

 
Top