பெண்மை என்ற பெயர்.........


பெண்மை மென்மேலும் 
பெருமை அடைகிறது.
தாய்மை அடையும் பொழுது.

No comments:

Post a Comment