விழுந்துவிட்ட என் காதல்
வீழ்ந்து விடுவதில்லை.
விட்டுக் கொடுத்துப் போகும்
என் காதலியால்!

0 comments:

Post a Comment

 
Top