வீழ்ந்து விடுவதில்லை..

வீழ்ந்து விடுவதில்லை..

Veelnthu
Veelnthu Viduvathillai
விழுந்துவிட்ட என் காதல்
வீழ்ந்து விடுவதில்லை.
விட்டுக் கொடுத்துப் போகும்
என் காதலியால்!