காகிதத்தைச் சேமிப்போம்!....

காகிதத்தைச் சேமிப்போம்!....


Kaakitham
Kaakitham
பணத்தை வெளியேத் தள்ளிய 
தானியங்கி காசாளும் இயந்திரம் 
என்னிடம் சொன்னது
காகிதத்தைச்  சேமிப்போம்!