தாகம் தீர்த்த காதலி

விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் காதல்!!!
மண்ணின் தாகம் தீர்த்த காதலி
மழை!!!!

No comments:

Post a Comment