நட்பா காதலா


காதலுக்கென்று ஒரு சின்னம் 
இதயம்....

நட்புக்கென்று
ஒரு சின்னம் தேடினால்??

அது சரி 
உயிரை சின்னமாக வரையச் சொன்னால் 
என்ன செய்யும் இந்த நட்பு.

No comments:

Post a Comment