நிம்மதியை தேடிநிம்மதி இல்லாமல்
கோவிலுக்கு சென்றேன்!
உன்னை முதலில் சந்தித்த 
பூங்காவிற்கு!

No comments:

Post a Comment