கல்லறையாய் எனது டைரி | Kallarai

ஒற்றை காலில் தவம் செய்து 
உன் கூந்தலேறி உதிர்ந்த பூக்கள் 
பிறந்த பலனை அடைந்தது!
உதிர்ந்த பூக்களின் கல்லறைகளாய்
எனது டைரி!

No comments:

Post a Comment