சிலைகளாய்

நீ என்னிடம் பேசுவாய் 
என்ற நினைவுகள்
இன்றுவரை சிலைகளாய்.

No comments:

Post a Comment