எனது திருக்குறள்

உன் இரு வரி இதழ்கள் 
உலகப் பொதுமறையாம் எனக்கு!

No comments:

Post a Comment