ஆறுதல்


நிலவை பார்த்து
ஆறுதல் அடைகிறேன்.
உன்னை பார்த்தது போல

No comments:

Post a Comment