செல்போன் கோபுரங்கள்


இறந்த குருவிகளின் 
நினைவு சின்னமாய் 
ஆங்காங்கே  எங்கள் 
கிராமத்து  கழனிகளின் நடுவில் 
செல்போன் கோபுரங்கள்!

No comments:

Post a Comment