மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்!


பெண்மையை
தமிழுக்கு இணையாய் ஒப்பிட்டு
தமிழ்த்தாய் பாடிய
சிறு வயது பள்ளி கூடத்திலேயே  
உணர்ந்தேன்.
பெண்மையின் அருமையை!

மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்!

No comments:

Post a Comment