கடல்வான மகள் 
ஆடையின் நிறமாம் 
நீலம் தனை 
பிம்பமாய்
பிரதிபலித்தாய்.
கண்ணாடி இல்லாமல்.

No comments:

Post a Comment