காதலியைத் தேடி........இது ஏனோ தெரியவில்லை 
என் இதயம் இன்று வரை  
இரத்தத்தை உடல் முழுதும் 
பரப்பும் வேலையை மட்டும் 
செய்து கொண்டிருக்கிறது...

காதலியைத்  தேடி........

No comments:

Post a Comment