விலை கொடுத்து வாங்கியதுவிலை மதிப்பில்லா 
உன் வெட்கங்கள் 
விலை கொடுத்து வாங்கியது 
என்னவென்று தெரியுமா?

பல இளைஞர்களின் இதயத்தை!!!

No comments:

Post a Comment